19. december 2022

Objavljen predlog Evropske komisije »DDV v digitalni dobi«

Evropska komisija je pred dnevi objavila svoj dolgo pričakovani predlog zakonodajnih sprememb v zvezi s pobudo

»DDV v digitalni dobi« (VAT in the Digital Age - ViDA).

Eposlovanje DDV

Gre za enega najpomembnejših korakov davčne reforme EU, ki ne vpliva le na evropska podjetja, temveč tudi na podjetja izven EU, ki poslujejo z EU.

Predlog ViDA vključuje obvezno e-poročanje in poslovanje z e-računi za transakcije znotraj EU. Transakcije znotraj EU se nanašajo na komercialne transakcije med različnimi državami Evropske unije. Predlog zahteva spremembo Direktive o DDV 2006/112/ES, izvedbene uredbe 282/2011 in Uredbe 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV.

Predlog obravnava tri ločena področja:

 1. Obveznosti digitalnega poročanja o DDV in izdajanja e-računov
 2. Obravnavanje DDV za modele digitalnih platform
 3. Uvedba enotne registracije za DDV v vseh državah članicah

V nadaljevanju so povzete ključne vsebine povezane z novimi obveznosti digitalnega poročanja o DDV in izdajanje e-računov.

Na področju e-računov so spremembe usmerjene v enostavnejše in bolj usklajeno poslovanje z e-računi:

 • E-računi postajajo privzeti način za izdajo računov
 • Definicija elektronskega računa bo usklajena z definicijo, ki se uporablja pri javnem naročanju v Direktivi 2014/55 in bo vključevala samo strukturirane elektronske račune. Nestrukturirane elektronske oblike, kot je PDF, se tudi z davčnega vidika ne bodo več štele za elektronske račune.
 • Odpravljena bo zahteva po soglasju stranke za prejem e-računov.
 • Na račune bodo dodani podatkovni elementi vezani na plačilo računa
 • Ukinjajo se zbirni računi
 • Državam članicam ne bo več potrebno zaprositi za odstopanje, v kolikor bodo želele uvesti obvezne B2B e-račune.

Za vse B2B transakcije znotraj EU bo obvezno digitalno poročanje, pri čemer se bodo podatki poročali centralni zbirki podatkov:

 • Zahteve za digitalno poročanje bodo uvedene za B2B transakcije znotraj EU, pri čemer ne bo nobenih pragov ali izjem. Vsi dobavitelji in kupci bodo morali posredovati podatke o računu svoji lokalni davčni upravi najpozneje dva delovna dneva po izdaji računa. Davčni organ vsake države članice bo podatke posredoval v centralno bazo podatkov.
 • Za podatkovne elemente in obliko poročanja bo uporabljen evropski semantični standard za e-račun EN16931, za poročanje pa bo uporabljen le omejen nabor podatkov na računu in ne celoten e-račun.
 • Izdaja e-računov za B2B transakcije znotraj EU bo obvezna, s čimer bo olajšano samo poročanje.
 • Zahteva za poročanje bo nadomestila trenutna rekapitulacijska poročila.

Zahteve za digitalno poročanje domačih transakcij ostaja neobvezno za države članice:

 • Države članice bodo sicer imele možnost uvesti zahtevo po digitalnem poročanju tudi za domače transakcije, vendar bodo o morebitni uvedbi odločale same. To področje je bilo že sedaj v pristojnosti držav članic, Evropska komisija pa si želi to področje uskladiti in harmonizirati na način, da držav članic ne sili v uvedbo.
 • V kolikor bo država članica uvedla zahteve za digitalno poročanje za domače transakcije, bo za ta obseg poslovanja obvezna tudi izdaja e-računov.
 • Lokalni sistem bo moral zagotavljati interoperabilnost z EU sistemom na ravni podatkov. Digitalno poročanje domačih transakcij mora uporabljati nabor podatkov evropskega semantičnega standarda za e-račun (EN16931). Ta zahteva bo za novo uvedene lokalne informacijske sisteme veljala takoj, medtem ko se bodo morali obstoječi lokalni informacijski sistemi v državah članicah prilagoditi tem zahtevam najkasneje do 2028.
 • Državam članicam ni treba zagotoviti vnaprej izpolnjenih obračunov DDV.

Način izmenjave podatkov na tehnični ravni ne bo reguliran:

 • Evropska komisija se je v tej fazi odločila, da ne bo predlagala regulacije o tehničnem načinu izmenjave podatkov, ki se poročajo davčnim organom. Izbira načina izmenjave podatkov je prepuščen državam članicam.
 • Razlog za to odločitev je zato, ker gre za tehnično vprašanje in da bi razprava upočasnila postopek objave tega predloga. Pričakuje pa se, da bo tudi ta del Evropska komisija v prihodnosti opredelila.

Kdaj bo predlog »DDV v digitalni dobi« stopil v veljavo?

Pred začetkom veljavnosti morata predlog formalno sprejeti še Svet Evropske unije in Evropski parlament. V primeru takšnih zadev, kot so davki, postopek sprejema zahteva soglasje med vsemi državami članicami.

Številne države članice že razmišljajo o uvedbi stalnega nadzora nad transakcijami (CTC) in so z uvedbo čakale na ta predlog Evropske komisije. Zanimivo bo videti ali bodo države počakale do sprejema končne verzije EU zakonodaje, ali bodo svoje uvedbe nadaljevale na podlagi določitev v tem predlogu zakonodaje. Zanimivo je tudi dejanje Nemčije, ki je le nekaj dni pred prvotno najavo objave predloga (16.11.2022) vložila zahtevek za odstopanje od sedanje direktive o DDV, glede uvedbe izdajanja e-računov.

Javno posvetovanje na objavljen predlog bo predvidoma do 8.2.2023 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age_en